ALGEMEEN

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en prijsvoorstellen of overeenkomsten van LVC SOLUTIONS NV (afgekort: LVC), zowel in geval van verhuur als in geval van verkoop. Ze hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de huurder of de koper. De aanbiedingen, offertes of prijsvoorstellen zijn niet verbindend langs de zijde van LVC. LVC kan te allen tijde beslissen dat zij het hierin beschrevene niet kan leveren, zonder dat zij hiervoor een reden dient op te geven.

Leveringstermijn

De leveringstermijn is slechts benaderend en niet bindend voor LVC, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen tussen partijen. De huurder of koper kan geenszins enig verhaal wegens laattijdige levering lastens LVC inroepen. In zoverre uitdrukkelijk werd overeengekomen dat de leveringstermijn wél bindend is, doch indien LVC tijdelijk verhinderd wordt in gevolge overmacht, zoals hieronder nader omschreven, wordt de termijn voor levering opgeschort.

Plaats van de levering

De goederen worden, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, geleverd in de magazijnen van LVC. De leveringen gebeuren steeds op risico van de huurder of koper, ook in geval van overmacht, toeval of de betrokkenheid van derden.

Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen de omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan LVC toe te rekenen zijn, zo onder meer, maar niet limitatief, staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, terroristische aanslag, ongeval, gebreken of tekorten van derden, … enzovoort. De huurder of koper verbindt er zich toe om LVC te vergoeden voor alle kosten en schade die het gevolg zijn van het feit dat de goederen of diensten niet op het aangegeven tijdstip konden geleverd of ter beschikking gesteld worden. Indien LVC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de huurder of koper gehouden deze factuur te voldoen. LVC is gerechtigd zich te wenden tot de huurder of koper teneinde de geleden schade en de gederfde winst ingevolge de overmachtssituatie te recupereren.

Prijs en betalingsvoorwaarden

De prijs zoals aangegeven in EURO op aanbiedingen, offertes en prijsvoorstellen of overeenkomsten betreft de prijs, exclusief BTW, transport, bediening, aansluiting, brandstof, verzekering, eventuele schoonmaakkosten, … enzovoort, behoudens indien uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. Al de facturen zijn betaalbaar 30 dagen factuurdatum op de maatschappelijke zetel van LVC, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een klacht met betrekking tot een factuur dient binnen acht dagen, vanaf datum van factuur, op schriftelijke wijze kenbaar gemaakt te worden. In geval van laattijdige betaling, zal de huurder of koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair schadebeding verschuldigd zijn begroot op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR, alsook een verwijlintrest overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties tot op de dag van volledige betaling. Bij wanbetaling van een factuur kunnen alle lopende of bijkomende bestellingen en/of de uitvoering van lopende overeenkomsten of bestellingen geweigerd of ontbonden worden, zulks onverminderd het recht van LVC om het eigendomsvoorbehoud in te roepen. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, maakt alle andere, zelfs niet vervallen, facturen in ieder geval onmiddellijk opeisbaar.

Risico

Indien de goederen op welke wijze dan ook teloor zouden gaan, zouden verdwijnen of beschadigd zouden worden door de huurder, koper of derden, dient dit verlies door de huurder of koper te worden gedragen, zowel het materieel of economisch verlies als de gederfde winst ingevolge het verlies.

Ontbinding van de huur of koop

LVC verkrijgt het recht te allen tijde de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden in het geval dat de huurder of koper:
Niet voldoet aan een verplichting opgelegd door de wet, nationale of lokale reglementeringen of gebruiken (zo onder meer slechte werkomstandigheden of foutieve toepassing); of Nalaat zijn verplichtingen onder de bepalingen van de overeenkomst met LVC na te komen, met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde gelden en kosten; of
Het voorwerp uitmaakt van een faillissement of een andere insolventie gerelateerde maatregel.
Bovendien is LVC in dat geval gerechtigd alle verliezen, huurgelden, vergoedingen, kosten, … enzovoort, te verhalen op de huurder of koper.

Persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer

De door de huurder of koper verstrekte gegevens zullen in de gegevensbestanden van LVC worden opgenomen. De gegevens van de huurder of koper zullen worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving. De huurder of koper heeft steeds een recht van inzage inzake zijn klantgegevens opgenomen in de gegevensbestanden van LVC en kan desnoods vragen dat de informatie gecorrigeerd wordt. De gegevens van de huurder of koper zullen gebruikt worden in het kader van de opvolging klantenadministratie, communicatie, marktonderzoeken en voor gepersonaliseerde informatie of promotiecampagnes betreffende de producten en diensten van LVC of hieraan verbonden vennootschappen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing. De rechtbanken van Limburg zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

Slotbepalingen

Als een deel van de overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen of algemene voorwaarden onverlet.
Alle hoofdingen van deze voorwaarden zijn enkel bedoeld als handige referentie en maken geen deel uit van deze voorwaarden. Deze hoofdingen zijn niet van toepassing bij de interpretatie of verklaring van deze voorwaarden.
De huurder of koper is uitdrukkelijk akkoord dat de communicatie elektronisch kan verlopen. Voor zover wettelijk toegestaan, is de huurder of koper, in geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg niet te betwisten.

VERHUUR

Prijs

De verhuring is onderworpen aan de prijs zoals blijkt uit de aanbieding, offerte, prijsvoorstel of overeenkomst. De huurprijs is berekend op basis van een werkdag van 8 uren, met uitzondering van de verhuring van heftrucks die berekend zijn op werkdagen van 6,5 uren per werkdag, behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst. In geval de huurder de gehuurde goederen per werkdag langer gebruikt, hetgeen kan worden vastgesteld op basis van de meter op het gehuurde goed, zal de huurprijs verhoudingsgewijs worden verhoogd, rekening houdende met verhoogde tarieven voor zaterdagen, zondagen en feestdagen of overuren.

Goederen

De goederen worden steeds in een goede, propere staat, voorzien van alle toebehoren[A1] , afgeleverd. De huurder dient dan ook de gehuurde goederen te gebruiken als een goede huisvader en de goederen terug te geven in dezelfde goede, propere staat, bij gebreke waaraan de huurder LVC dient te vergoeden voor alle kosten van reiniging en herstelling of vervanging van de goederen, gerekend aan de voor LVC hiervoor gebruikelijke tarieven.

Onderhoud en/of herstelling

De huurder zorgt voor en draagt de kosten van het dagelijks onderhoud van de gehuurde goederen, zo onder meer nazicht en/of bijvullen van water- en oliepeil, filters zuiver maken, … enzovoort. In geval van nalatigheid in het dagelijks onderhoud, is de schade die hieruit voortvloeit volledig ten laste en voor rekening van de huurder. De huurder verwittigt LVC tijdig in geval zich een ander, dan dagelijks, onderhoud zich opdringt. De huurder zal in geen geval het onderhoud door een derde laten uitvoeren, behoudens in geval van uitdrukkelijke toestemming van LVC. De huurder zorgt ervoor dat LVC steeds toegang heeft tot de plaats waar de gehuurde goederen zich bevinden. De huurder neemt de nodige voorzorgsmaatregelen teneinde schade te voorkomen aan de gehuurde goederen. Hij zal onmiddellijk, binnen 24u, alle defecten of gebreken aan de goederen aan LVC melden en toelichten, ongeacht de oorzaak ervan. De herstellingen van de defecten of gebreken mogen enkel en alleen uitgevoerd worden door LVC. De huurder mag hiervoor geen beroep doen op een derde, behoudens in geval van uitdrukkelijke toestemming van LVC. De kosten van het onderhoud of de herstelling, met inbegrip van de werkuren, zijn steeds ten laste van de huurder, ongeacht de oorzaak, overmacht of enige fout in hoofde van de huurder of derden. De huurder zal de herstelling of de onderhoudswerkzaamheden steeds gedogen, zonder recht op vermindering van de huurprijs of enige andere betalingsverplichting in hoofde van LVC, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding als gevolg van de herstelling of het onderhoud.

Brandstof

In zoverre van toepassing, worden de goederen volgetankt geleverd, met uitzondering van externe brandstoftanks groter dan 500l. Het verbruik van brandstof is steeds en integraal ten laste van de huurder, die de juiste brandstof zal gebruiken naargelang de technische vereisten. De huurder zal de goederen steeds volgetankt teruggeven, bij gebreke waaraan de brandstof bijkomend in rekening zal worden gebracht.

Eigendomsvoorbehoud

Al de geleverde goederen blijven in ieder geval uitdrukkelijk eigendom van LVC, zelfs indien de goederen werden geïnstalleerd of geïncorporeerd. De huurder is er niet toe gerechtigd de goederen te verplaatsten, te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.

Gebruiksaanwijzing / handleiding

De huurder verklaart uitdrukkelijk door de eenvoudige inontvangstneming van de gehuurde goederen en/of gereedschappen of materialen, kennis te hebben genomen van de gebruiksaanwijzing en/of handleiding. De huurder verklaart tevens, voor zover vereist, over de nodige vergunningen of (rij)bewijzen te beschikken alsook over voldoende ervaring voor het gebruik of het besturen van de gehuurde goederen.

Verzekering

De huurder is ertoe gehouden de gehuurde goederen, gedurende de gehele looptijd van de huur, te verzekeren tegen verlies of diefstal, ongeval en elke andere schade binnen het kader van een allrisk goederenverzekering bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij teneinde de volledige (vervangings)waarde van de goederen te beschermen alsook de schade aan derden te vergoeden. Daarnaast zal de huurder ook een verzekering B.A. (zelfrijdende) motorvoertuigen afsluiten, indien van toepassing. De verzekering voorziet steeds een afstand van verhaal ten aanzien van LVC. De huurder zal LVC, alsook de verzekeraar of contractuele partners van LVC steeds vrijwaren van en beschermen tegen eventueel verhaalsaanspraken door derden of zijn verzekeraar.

Keuringen en aansluitingen

In geval keuring van het gehuurde goed noodzakelijk is voor indienstname door de huurder, is dit ten laste en behoort dit tot de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder dient zélf zorg te dragen voor de nodige, beveiligde aansluitingen waarop de gehuurde goederen dienen te worden aangesloten.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

De huurder is altijd en uitsluitend aansprakelijk voor alle schade aan of ten gevolge van de gehuurde goederen, ook in geval van onderhouds- of herstellingswerken. LVC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of economisch verlies van de huurder, ongeacht de oorzaak ervan of overmacht. De huurder zal LVC steeds vrijwaren voor kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die LVC lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de huurder van de gehuurde goederen.

Diefstal of verdwijning

Zodra diefstal of verdwijning door de huurder wordt vastgesteld, zal hij hiervan onmiddellijk aangifte doen bij de politie en binnen 24 uur aan LVC de gegevens overmaken van het opgestelde proces-verbaal, alsook hiervan een kopie overmaken. De huurder zal bovendien aangifte doen bij zijn verzekering. In ieder geval zal de huurder de waarde van de gehuurde goederen volledig vergoeden aan LVC, met inbegrip van eventuele bijkomende kosten ten gevolge van de diefstal of verdwijning, zoals onder meer de tijdelijke niet wederverhuring.

Onderverhuring

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of door derden te laten gebruiken. Het voordeel van de overeenkomst is persoonlijk. Het is de huurder verboden de overeenkomst aan derden over te dragen, behoudens in geval van voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van LVC.

Duur en einde huur

De verhuring begint te lopen vanaf de dag van levering van de gehuurde goederen of vanaf het ogenblik dat de gehuurde goederen het magazijn van LVC verlaten, voor het geval van intern of extern transport, naargelang hetgeen overeengekomen werd. De verhuring eindigt van zodra de gehuurde goederen terug worden afgeleverd in de magazijnen van LVC tijdens de openingsuren, waarbij iedere begonnen dag geldt als een volledige dag huur. Indien de huurder de verhuring wenst te beëindigen, dient hij dit schriftelijk (via e-mail of fax) mee te delen aan LVC. Van zodra de huurder de gehuurde goederen terug aflevert in de magazijnen van LVC, zal hij een ‘teruggave bon’ [A2] ontvangen, hetgeen als enige geldige bewijs geldt van teruggave van de gehuurde goederen.

VERKOOP

Garantie

Voor goederen die gebruikt worden voor professionele doeleinden, gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant of invoerder. De garantie is niet van toepassing in geval van zichtbare gebreken, die de koper zelf heeft kunnen waarnemen op het ogenblik van de levering van het goed / de goederen. LVC biedt enkel een garantie voor verborgen gebreken, op voorwaarde dat de koper LVC hiervan op schriftelijke wijze in kennis stelt binnen uiterlijk acht (8) dagen na de levering van het goed / de goederen. De garantie is (1) enkel geldig indien er een beroep wordt gedaan op LVC en (2) voor herstelling of vervanging van dat deel van het goed dat een verborgen gebrek vertoont. De werkuren en de eventuele vervoerskosten zijn steeds ten laste van de koper, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. De garantie is niet overdraagbaar en kan dus niet toegepast worden indien het goed van eigenaar verandert. De garantie vervalt in ieder geval:

  • Bij schade ingevolge foutief gebruik of nalatig onderhoud;
  • Bij onoordeelkundig gebruik;
  • Bij (over)verhitting door verwarmingsbronnen of bij het blootstellen van de goederen aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
  • Indien aan de goederen herstellingen zijn verricht door derden;
  • Indien de goederen gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd en geleverd zijn;
  • Bij schade ingevolge overmacht, brand, blikseminslag, natuurramp, … enzovoort;
  • Bij vetusteit of slijtage.

De garantie is nooit van toepassing op lassingen.

Eigendomsvoorbehoud

Al de geleverde goederen blijven, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, uitdrukkelijk eigendom van LVC, zelfs indien de goederen werden geïnstalleerd of geïncorporeerd, tot op het ogenblik van volledige betaling van de door de koper verschuldigde bedragen. Zolang LVC geen betaling heeft mogen ontvangen, is de koper er niet toe gerechtigd de goederen te verplaatsten, te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.